Zelfvoorzienend worden

Zodra een knooppunt informatie linkt, routeert en doorstuurt, wordt het interessant die informatie te kennen en af te luisteren. Je kunt…


Een kwantumveilige handtekening

Het meest bekende asymmetrische handtekeningen-algoritme is RSA, uitgevonden eind jaren zeventig. In RSA is de openbare sleutel een groot…


Digitale of analoge intelligentie?

Blockchain repareert het internet op een natuurlijke wijze. Blockchain en internet samen zorgen voor een enorme paradigmaverandering.…


Een industriebeleid voor datacenters? 

Grote datacenters ontstaan op die plaatsen waar logistiek, energetisch en dus commercieel de beste en goedkoopste knooppunten liggen.…


Harmonie van mens, proces en architectuur

Een cloudmigratie is slechts een onderdeel van een veel grotere verandering. Vaststelling van dat nieuwe ecosysteem, de waardeketen in dat…


Routekaart naar data-denken

Data is de kritische succesfactor voor succesvolle digitale transformatie. Daarom moeten leiders, bestuurders en managers zo snel mogelijk…


Chips tekort . . . 

In onze puur financieel gedreven efficiency is die nuchtere productie-kennis te vaak overboord gezet en zijn de laatste procentjes uit de…


Van Burning Man tot Metaverse

De corona-periode illustreerde dat we een groot deel van onze tijd virtueel en digitaal kunnen doorbrengen. Marketiers staan met interesse…


De drukpers en onze informatiemaatschappij

De drukpers was een revolutie die de industrialisatie van boekproductie inleidde. Het niet veranderbaar kopiëren van boeken, maakte een…


Worstelen met digitalisering II

We zien de contouren van die nieuwe virtuele en digitale economie ontstaan. Met alle digitale gereedschappen, methoden en technieken die we…


Worstelen met digitalisering

Ik heb vaak medelijden met bestuurders, toezichthouders en executives die hun best doen deze nieuwe wereld te begrijpen. Hun best doen om…


Digitaal leiderschap, een hype?

De wereld is gedigitaliseerd. We hebben internet, we zijn geglobaliseerd, productstromen gaan wereldwijd en dus houdt ons digitale systeem…


Toezicht en de IT-organisatie

Bij het woord IT-auditor denken we aan een mens. Een deskundige vakman of -vrouw die gespecialiseerd is in het uitvoeren van audits.…


Wat kunnen we van Denemarken leren . . . 

Denemarken is een mooi voorbeeld hoe een overheid prima data deelt en uitwisselt met burgers en bedrijfsleven. Een koploper in de 'OECD…


Wat kunnen we leren van e-Stonia? 

We kunnen veel leren van e-Stonia. Zij hadden het geluk dat zij van scratch af aan konden beginnen. Met als basis een gestructureerde,…


Elke woning is uniek

Verduurzaming moet van onderaf beginnen. Bij de unieke woning, het bestaande energielabel, de (bouw-) technische mogelijkheden en de…


De digitale klusjesman

Digitale geletterdheid is voor iedereen van belang. Net zoals Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Maar niet iedereen hoeft een…


Van Registers tot Chief Meaning Officers

Als de business plezier krijgt bij het zien van die verbeteringen, als zij daar actief in worden betrokken en hun relevante inbreng mogen…


Een digitale mindset ontwikkelen

Een digitale mindset zou je kunnen uitleggen als ‘de kunst en vaardigheid die virtuele toepassingen te kunnen plaatsen in onze fysieke en…


Aquarium of vissoep?

Datacentrisch denken in kwalitatief goede data is de meest kritische succesfactor voor een digitale transformatie. De tweede kritische…


Live . . . !

November 2020 viel definitief het kwartje dat we als Fortierra - in samenwerking met WEM en Infinity IT - zelf een nieuwe vastgoedpas…


Software BoM

In de wereld van applicaties werd nooit over een lijst met onderdelen gesproken. Immers de applicatie werd regel voor regel, en set voor…


Weesdata

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders meer heeft. Dus niet meer kan worden gerelateerd aan de data of activiteit waaruit…


De digitale euro

Geld is de basis voor een samenleving om sociale interactie mogelijk te maken. In het dagelijks leven speelt geld een essentieel rol, dus…


Repository, ‘een rustplaats voor data’

Langzaam en met kleine stapjes wordt de overheid doorzichtiger en wordt burger en bedrijfsleven (weer) eigenaar van hun eigen…


Data Intelligence

Bijna alle organisaties zitten op vele silo’s historische data met vaak twijfelachtige kwaliteit. Toch gooien we die data niet weg, omdat…


Voorbereiden op een ijstijd?

Het beter begrijpen van de zon als belangrijkste energiebron voor ons leven op aarde is enorm belangrijk. De ‘ontdekking’ van de invloed…


Zo simpel mogelijk  . . . 

De kunst van versimpeling had Einstein al door. Zijn bekende uitspraak: ‘maak het zo simpel mogelijk, maar niet té simpel’, had als…


No code applicaties ontwikkelen

Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling zal het nooit óf óf worden maar én én. No code software zal voor een belangrijk deel van de huidige…


Digitale oorlog of vrede?

De Amerikaanse econoom Galbraith wees op het verband tussen economische groei en vrede. Er zijn twee logische combinaties: rijkdom en vrede…


Afscheid en een onbestemd begin

Dit jaar heeft ons met één klap op de feiten gedrukt: de wereld is niet maakbaar; hoe zeer we dat ook willen en zelfs eisen.Dat we het…


Zero trust

Informatieplatformen verbinden gebruikers met relevante data en stellen daarnaast applicaties of apps beschikbaar om als gebruiker iets met…


De ontsnappingssnelheid van data

Bij onze reis naar al die virtuele werelden - ook wel de digitale transformatie genoemd – is datacentrisch denken zo cruciaal. De data…


De aantrekkingskracht van data

Dat geeft ook aan dat als de hoeveelheid data in een cloud extreem groot is geworden, de tijd tegen je gaat werken: het is praktisch…


Onze wereld is analoog

Hoe ver alles uiteindelijk digitaal wordt, is een steeds serieuzere vraag. Als mens, als wereld en als samenleving zijn we in eerste…


Centraal of decentraal transformeren?

Uit het onderzoek komt ook dat succes alleen mogelijk is als de IT-organisatie wendbaar is en snelheid kan maken. Wendbaar om de…


Cultuur en verandering

Een veranderingsproces mag ook best emotie en onzekerheid in de details uitstralen. Het eindpunt is benoemd, maar de weg er naartoe zit nog…


Voordeel van kleinschaligheid

Het opkomende thuiswerken, samen met lokale huisnijverheid en voedselproductie, is een interessante ontwikkeling voor onze na-corona tijd.…


Massaproductie in de IT

Ontzettend veel – vaak kleine of versnipperde – services die dagelijks miljoenen malen worden geleverd aan consument, bedrijfsleven en…


Data, de nieuwe gouden standaard?

In de hele wereld gaat het niet goed. Door de geldcreatie worden scheve handelsbalansen en overheidstekorten niet meer gecorrigeerd. Zowel…


Datamanagement: goedkoop is duurkoop

Onze overheid is operationeel niet datacentrisch ingericht. Natuurlijk hebben we enkele goed ingerichte basisregisters waar we de relatief…


Smart grids voor water

Smartgrid control voor water is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling komt. Dat geldt niet alleen voor Nederland maar voor de…


Toegankelijkheid van informatie

Data wordt steeds belangrijker als grondstof voor informatieprocessen en -ketens. Wij als Fortierra komen dat dagelijks tegen. Wat is de…


Data-lokalisatie

In het ‘Contract for the Web’ staat een oproep aan de vrije wereld alles te doen deze openheid in stand te houden op basis van drie…


‘Gewaardeerde’ data op de balans

Gekwalificeerde vertrekdata hoort bij hoogwaardige ketens en processen. Pas dan krijg je gegarandeerde kwalitatieve informatieproducten.…


Van wie is de data?

De maatschappij kan door die nieuwe techniek slimmer worden. Waarbij innovatieve ondernemers en burgers vooroplopen. Nieuwe startups en…


AI heeft geen stekker meer

De conclusie van de studie stelt dat AI verder gaat dan technologie en filosofie. Ontwikkeling van AI heeft impact op de hele samenleving.…


Het verhaal achter cijfers en data

Hoe we ook processen weten te automatiseren, het ‘verhaal’ achter veel cijfers en data zal vaak mensenwerk blijven. Met kunstmatige…


Niet alles kan en niet alles hoeft

Nu we na corona langzaam weer met de voeten op de grond komen, de globale pandemie risico’s beter inzien en de beperktheid van alternatieve…


De Phoenix en Generatie N

Je gaat het pas zien als je het door hebt, is een perfecte verwoording van het jaar waarin we nu in leven. Geholpen door corona wordt…


Een data-onderlegger . . .

Daarom is datacentrisch denken als vertrekpunt voor digitaal transformeren zo belangrijk: elk vertrekpunt en eindpunt van processen is…


Comptabele data

Daarom richt ons bedrijf Fortierra zich steeds meer op het creëren en alloceren van comptabele data uit open databronnen. Data die open en…


Zonder bodem geen pizza . . .

Net zoals grondstoffen, is kwaliteit en juiste samenstelling van data cruciaal voor een informatieproces en het daaruit voortkomende…


Datageletterdheid (data literacy)

Omgaan met data vraagt datageletterdheid. Begrijpen en inzien wat waarde van data is. Dat vraagt inzicht in, gevoel over en kennis van die…


Transformatie tegen wil en dank

Wellicht minder centraal en meer lokaal. Minder UN en meer decentraal. Minder Europa maar meer de oude natiestaat. Mogelijk meer de wijk of…


De digitale florijn

Wellicht is het een onderzoek waard om te zien of een eigen ‘Digitale Florijn’ (DFL), samen met al onze Europese broeders en zusters, de…


Logaritmische groei en bezinning

Het jaar 2020 zal zonder meer een belangrijk omslag-jaar worden in ons denken over de toekomst. Een jaar van bezinning over de maakbaarheid…


De kunst van datamijnen

Datamijnen is een kunst en een vaardigheid. In opengestelde en publieke omgevingen is dat toegestaan en wordt dat zelfs aangemoedigd. Maar…


‘A man’s phone is his castle.’

De ideeën over de nieuwe digitale privacy wetgeving samen met de komst van enerzijds gedistribueerde clouds en daarnaast op…


De immateriële waarde van data

Een goede dataclassificatie is een no-brainer voor geslaagde digitale transformaties. Wat is mijn data, waar staat het, van wie is het en…


Data zonder betekenis is waardeloos.

Business DataLakes: dynamische dataverzamelingen, speciaal ge-engineerd voor de wereld van Big Data en predictive modeling. Daardoor zijn…


Ruim je data toch eens op!

De data-historie van de business is vaak niet meer dan enkele weken. Terwijl er decennia aan oude data ligt te wachten in de data-kelders…


Verglaasde werelden

Publieke netwerken worden vaak vanuit de maatschappelijke veiligheidsrol van de overheid gestimuleerd. Dat zien we bij de ‘smart city’…


Europese Digitale Strategie

De ontwikkelingen in de VS en China gaan snel en elk op een manier die niet echt de ‘onze’ is. Als Europa hebben we de kans onze eigen…


Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en overzicht van de data die relevant is voor onze energietransitie. Om in de…


Open data: het zwarte goud van de 21ste eeuw

Trustdata zal steeds meer het zwarte goud in onze maatschappij worden: gecertificeerde data die conformiteit kan bieden in onze complexe…


Rijksdienst voor het wonen

De bouwsector verkeert op het gebied van digitalisering en integrale systeem engineering nog in de vorige eeuw van stenen stapelen en…


Staat zonder data alles stil? 

Al het huidige PFAS, stikstof, klimaat en milieu ’gedoe’ is gebaseerd op het wel of niet hebben van de juiste, relevante en ter zake doende…


Groeiende zorg: digitaal = ‘no-brainer’

In de zorg wordt steeds meer geïnvesteerd in IT-platformen, digitale gereedschappen, software en deskundigheid op dat gebied. Als…


Roaring twenties

Ik wens al mijn bloglezers een gezond en voorspoedig 2020. Blijf nieuwsgierig, stel vragen en zoek antwoorden. Want dan herken je eerder…


Post mortem

Men moet in deze digitale eeuw rekening houden met wat er met uw accounts moet gebeuren na uw dood. Weet iemand al uw accounts? En zo ja,…


De paradox van sustainable energie

Als we vanuit de woning gaan denken bij de energietransitie, zouden we wel eens veel sneller en veel goedkoper kunnen gaan, dan alles…


Over SBR, wonen, open data en hacketons

De Algemene rekenkamer maakt zich sterk voor het publiekelijk ontsluiten van zoveel mogelijk overheidsinformatie in de vorm van open data…


Deglobalisatie, ook voor het internet?

Tim Berners-Lee probeert met zijn nieuwe ‘Contract for the web’ te voorkomen dat het internet in stukken valt. Maar gezien de…


Kwaliteit van onze stroom

Elektriciteit zal steeds belangrijker worden in onze energievoorziening. Terwijl ons netwerk daar niet klaar voor is. FD haalt een…


De digitale bouw

Hoog tijd dat de bouw digitaliseert in zijn ontwerpprocessen. En integrale woonproducten gaat ontwerpen en opleveren. Niet alleen op basis…


Multicloud is industrialisatie

De industrialisatie van de multicloud wereld laat zien dat de maatschappij zijn verantwoordelijkheid meer en meer moet nemen. We weten dat…


Clearinghouse

Het onafhankelijk intelligent maken van een woning maakt je als eigenaar en bewoner onafhankelijker van derden. Daarnaast is je eigen…


Digitale tweelingen

Zoals het onderzoek van Havas aangaf, hebben we als mensheid minder moeite met nieuwe techniek zoals een digitale tweeling, maar veel meer…


Einde van het kapitalisme?

Het probleem van de voortdurend en onvermijdelijk stijgende kosten gaat wellicht nooit meer weg. Daarom lijkt een systeem-verandering zowel…


No-coding gereedschappen

Zoals Forbes als schrijft, zal no-coding meer disruptief worden dan de meesten denken. Zeker in relatie met nieuwe technieken als AI, IoT…


Informaticus 3.0

Door in realistische werkomgevingen studenten al tijdens hun studie, kennis en ervaring op te laten doen met de nieuwe manier data en…


Over technische infrastructuren

Enerzijds is weten meten. En gelukkig stelt de grotere beschikbaarheid van open data ons in staat de non-kwaliteit van onze energielevering…


Sustainability en digitalisering

Zeker open databronnen moeten soms flink onderhanden worden genomen om ze te kunnen koppelen of vergelijken. Soms zijn dat systematische…


Standaard Business Rapportage

Het is duidelijk dat SBR één van de belangrijke bouwstenen in de verdere ontwikkeling van de Digitale overheid is. In 2020 komt alles samen…


Wonen in een ziekenhuis

De digitale cloud platformen om thuis-, zorg- en ziekenhuisomgevingen integraal te ondersteunen zijn technisch mogelijk. Steeds meer…


Wonen in een hotel

Wonen-als-een-service is een combinatie van fysieke en digitale producten. Je moet - net zoals bij de cloud – digitale platformen hebben…


Kwaliteitsborging en digitalisering in de bouw

Op 19 mei 2019 nam de Eerste kamer de wet Kwaliteitsborging voor de bouw aan die in 2021 ingaat. Gericht op minder bouwfouten, niet alleen…


De toekomst is open source

Het is dus tijd die data eens open te stellen en beschikbaar te maken voor alle gebruikers die daar recht op hebben. Denken vanuit…


De robotopzichter

Wie weet hebben we over twintig jaar wel allemaal een persoonlijke robot-assistent. Een assistent die ons helpt in de huishouding, met onze…


Deglobalisatie 2.0

Globalisering is het proces van groeiende interactie en integratie tussen mensen, bedrijven en overheden wereldwijd. Het is economische…


Alle clouds lijken op elkaar?

Te veel bedrijven zijn afgelopen jaren hals over kop allerhande publieke clouddiensten gaan gebruiken terwijl ze de technische, commerciële…


Over transformaties en zo

Zoals de Fourier transformatie in de wiskunde complexe vergelijkingen makkelijker kan oplossen, kan een digitale transformatie complexe…


Inzicht in ‘Intelligence’

Je kunt ook anders tegen kunstmatige intelligentie aankijken; het hoeft niet menselijk of dierlijk te zijn. Als mens kunnen we vliegen,…


Open data II

We kunnen door het over elkaar heen leggen en combineren van open data nieuwe inzichten creëren. Open overheids- of gemeenschapsdata is de…


Open data

De afgelopen jaren is steeds meer overheidsdata beschikbaar gesteld. Niet alleen voor hergebruik binnen de overheid zelf, maar ook voor…


Interview: Innovatie overkómt je, maar je moet het wel herkennen . . .

Interview met Dutch IT-channel en Executive People, opgetekend door Dick Schievels en Witold Kepinski, april 2019.…


Dell Technologies World 2019

Deze week is in Las Vegas wederom de Dell Technologies World conferentie. Er zijn weer diverse interessante zaken geannonceerd die ik in…


Overbevolking

Afgelopen weken werden de resultaten van een studie bekend van de Universiteit Wageningen, waarin is berekend dat de aarde rond 2050…


500

Vijfhonderste blog

Toen ik zeven september 2010 mijn eerste blog schreef op de toen nieuwe blogsite  ‘datacentered’ kon ik niet beseffen dat ik een kleine…


Systems-Engineering-Year-in-Industry-Projects

System engineering, een renaissance

In een eerdere blog sprak ik over de levenscyclus van (informatie-) producten en het feit dat het vanaf het begin goed vastleggen van…


SXSW en e-health

Deze blog schrijf ik in Austin in Texas waar ik het South by Southwest festival en bijbehorende conferentie bezoek. Het festival SXSW, dat…


Informatie lifecycle management

Het begrip levenscyclus komt uit de biologie: de opeenvolging van fasen van groei en ontwikkeling van het moment vanaf de vorming –…


Digitale metamorfose

Een metamorfose is een gedaanteverwisseling. Volgens het woordenboek is het een verandering van vorm, structuur, karakter, verschijning of…


Mens, machine en moraal

Na de mechanisatie en de daaropvolgende automatisering staan we aan het begin van een periode waar we als mens met machines (weer) nieuwe…


Virtuele werkelijkheid

De afgelopen weken kwam ik op heel verschillende plaatsen in aanraking met virtual reality, in goed Nederlands ook wel virtuele…