De slimme meterkast

In mijn vorige blog sprak ik over de groei van glasvezelaansluitingen. Hierdoor krijgt elk huishouden betere mogelijkheden om digitaal private verbindingen op te bouwen, zoals gesloten peer-to-peer communicatie met overheid, instanties en elke andere derde. We kunnen daarnaast de meterkast intelligentie een geheugen geven. Het is niet alleen het knooppunt van waaruit de bewoner met de buitenwereld praat, maar ook de plek waar informatie van en over het huis kan worden vastgelegd.

Het digitale huis
Het huis is een entiteit naast de (tijdelijke) bewoner. Het huis dat bij zijn oplevering een heel archief aan data heeft in de vorm van vergunning, adres, bouwtekeningen, installaties en voorzieningen. Het huis zelf is slim en kan digitale historie opbouwen. Welk onderhoud is wanneer door wie uitgevoerd? Welke bouwactiviteiten vonden plaats, welke nieuwe systemen zijn aangelegd? Net als een auto is een huis een entiteit met historische en actuele data en het is verbonden met het internet. Zowel in publieke als private vorm.

De digitale bewoner
Naast dat het huis zelf intelligent wordt, zullen bewoners data binnenhalen, creëren en met derden communiceren. Huis en gebruiker zijn echter wel gescheiden entiteiten, alleen al vanuit een privacy standpunt. De bewoner kan de huurder of eigenaar zijn en daardoor is er een duidelijke scheiding tussen huisdata en bewonersdata. Een bewoner neemt zijn gebruikersdata mee als hij verhuist, een nieuwe bewoner kan gebruik maken van relevante historische huisdata om effectief in dat huis te kunnen wonen.

Huis en omgeving
Het digitale huis heeft niet alleen gegevens over zichzelf, het is namelijk ook een onderdeel van een omgeving die óók digitaliseert. Het huis ligt aan een straat of weg, heeft een identificatie en is geregistreerd bij de overheid. Het heeft een financiële waarde, een energiewaarde, een gezondheidswaarde, een bereikbaarheidswaarde etc. De gezondheidswaarde is afhankelijk van actuele en historische verontreinigingen in lucht, grond of water. Voor COPD patiënten heeft een huis een hogere economische waarde wanneer de gezondheidswaarde hoger is.

Datzelfde geldt voor de toegang van minder validen. Hoe is het huis bereikbaar? Is er een lift, een goede stoep en parkeermogelijkheden voor rolstoel of invalidenwagen? Rond een huis is heel veel functionaliteit die, afhankelijk van de bewoners, meer of minder waarde heeft. Maar dit kan ook veranderen als de bewoner ouder wordt of gebreken krijgt. Omdat onze maatschappij steeds digitaler wordt, komt meer van die data als open data beschikbaar.

Vastgoedmarkt
Het bedrijf Fortierra is ontstaan vanuit de fascinatie dat steeds meer open data op een slimme manier kan worden gebruikt om vastgoed actueel te beoordelen. Een huis is één van de meest belangrijke zaken in ons bestaan en toch krijg je geen gebruiksaanwijzing en servicemanual als je een huis koopt. Op één van de grootste aankopen in je leven krijg je een minimale garantietermijn van een half jaar, terwijl het huis minimaal 50 tot 100 jaar mee zal moeten gaan. Het vastgoed is een achterlopende branche wat betreft kwaliteitsgaranties en beheer.

Gebouwen zijn er voor mensen om in te wonen of te werken. Ze moeten daarom optimaal voldoen aan de wensen en mogelijkheden voor de gebruikers. Nog steeds wordt een glasvezelverbinding voor huis en kantoor door ontwikkelaars niet als een relevante bewonersfunctie gezien voor een nieuw gebouw. Als bewoner of onderneming het pand betrekt, moet die zelf maar zorgen dat de digitale communicatie aanvullend wordt geïnstalleerd.

Regie
Bewoners en woningorganisaties moeten meer regie krijgen over hun woonomgeving, zowel bij nieuwbouw, oudbouw en onderhoud. Zij hebben recht op volledige en betrouwbare informatie over hun leefomgeving. Die informatie mag geen (verborgen) eigendom zijn van kadaster, gemeente of zorginstellingen maar moet voor iedere bewoner open en toegankelijk zijn. Daarom zal elk huis uiteindelijk intelligent worden en toegang krijgen tot alle relevante data voor dat huis in zijn omgeving en wetgeving.

Het huis moet in feite zelf kunnen beoordelen wat de WOZ-waarde is aan de hand van de omgevingsfactoren, de stand van het onderhoud en de afschrijving. Dat moet niet overgelaten worden aan taxatiebureaus die ieder op eigen wijze collectief voor gemeenten de WOZ-waarde beoordelen. Die waarde moet op een voor ieder heldere wijze kunnen worden afgeleid uit de – veranderende – omgeving waarin die woning staat. Is er een plan om een windmolenpark in de omgeving te plaatsen, dan moet die daarbij behorende waardevermindering worden meegenomen. Is er net groot onderhoud gepleegd, dan moet dat bekend zijn en worden meegenomen in de waarde van het vastgoed.

Smart city
Ook voor bestuurders wordt het makkelijker om grote infrastructurele plannen te beoordelen. Hoe gaat de waarde van een wijk voor- of achteruit als nieuwe plannen worden ontwikkeld? Hoe verandert de maatschappelijke waarde van een regio? Waar ontstaat luchtverontreiniging? Hoe kan de waarde toenemen als er minder luchtverontreiniging aanwezig is? Als bekend is hoe en waar luchtverontreiniging ontstaat, dan kan planologisch de omgeving veel beter worden ingericht. Bestuurders kunnen vaak nauwelijks in de breedte overzien wat de consequenties van infrastructurele maatregelen zijn.

Meten is weten.De techniek stelt ons in staat steeds beter onze omgeving te meten wat betreft geluid, overlast, verontreiniging en hinder. Die data is vaker digitaal voorhanden en als open data voor iedereen bruikbaar: hier ligt de uitdaging voor een betere toekomst. Naast slimme huizen bestaat een slimme stad uit slimme meetpunten die continu de kwaliteit van woon- en werkomgeving meten. Denk aan lantaarnpalen die sensoren hebben om de luchtkwaliteit te meten en bij een te hoge waarde via verkeersinstallaties de verkeersdrukte omlaag brengen.

Meten is weten
Een slimme stad verlangt een robuuste informatie-infrastructuur, zowel wat betreft de woningen, kantoren en de straat als de buurt. Elke lantaarnpaal dus glasvezel en krachtstroom voor sensoren, laadpalen bij bushokjes en andere straatelementen. De lantaarnpaal als intelligente node voor pad, straat en stad. Ook elk vastgoed wordt uiteindelijk een intelligent object waar mensen in wonen, werken en winkelen.

Dat vraagt om lange termijn investeringen, een lange termijn visie en een goed verhaal waar we als digitale samenleving over 30 jaar willen zijn. Een schone, groene en circulaire maatschappij heeft actuele en gedistribueerde digitale data nodig om zowel planologisch als in de dagelijkse praktijk zo’n toekomst te realiseren en – belangrijker – in stand te houden. Net als een slimme lantaarnpaal is de slimme meterkast zo’n stap op weg naar die toekomst.

 

Deze blog is eerder gepubliceerd op www.datacentered.nl op 3 september 2018