South by: the Technology Super Cycle

General Purpose Technologies, dat is hoe Amy Webb de technologie noemt die op dit moment om ons heen evolueert. Het is net zo alomtegenwoordig als elektriciteit is geworden waarbij ze nu wijst naar AI, ‘Connected Ecosystems of Things’ en biotechnologie. Drie domeinen waar kennis, platforms en de mens met elkaar versmelten. Elke toepassing op zich betekent al een enorme revolutie voor de mens, maar wanneer ze samenwerken en elkaar versterken, ontstaat er een ‘Technology Super Cycle‘. Mens en technologie raken steeds meer met elkaar verweven. We kunnen steeds gemakkelijker met computers communiceren, terwijl aan de andere kant computers steeds beter begrijpen wat we doen, denken, en soms zelfs wat we willen. Dit gebeurt te midden van een gedecentraliseerde wereld van digitale ecosystemen en apparaten in, op, en rondom ons.

SXSW in Austin

Vijf jaar geleden was ik voor het eerst op SXSW in Austin, een interactief muziek- en filmfestival. Naast muziek en films richt de bijeenkomst zich op innovatieve ontwikkelingen die impact hebben op het gebied van overheid, zorg, maatschappij en ethiek. Het doel is om vanuit het menselijk perspectief en creativiteit te zien en te ontdekken welke nieuwe techniek op ons afkomt en hoe dat onze manier van werken, leven en communiceren zal beïnvloeden. Amy Webb stelde in haar keynote vorig jaar al, dat computers en het internet steeds onzichtbaarder zullen worden. De techniek wikkelt zich onzichtbaar als een digitale mantel om ons heen en wordt ‘de onzichtbare assistent’ die elk moment van de dag aanwezig zal zijn. 

‘The Assistive Computing Era’ noemde zij vorig jaar al het moment waarin we leven. Als bekende futurist is zij als CEO en oprichter van het Future Today Institute een veel gevraagd adviseur voor Fortune 100 bedrijven. De trendrapporten die zij uitbrengt vormen voor veel bedrijven de basis voor hun strategische planning. Haar betrokkenheid op het gebied tussen ‘Tech en Arts’ stelt haar in staat zich te richten op de transformaties die dit met zich meebrengt in de relatie tussen technologie, mens en samenleving. Als liefhebber van sciencefiction werkt zij ook nauw samen met Hollywood-schrijvers en -producenten aan films, tv-shows en commercials over wetenschap, technologie en de toekomst.

Large Action Models

De ontwikkeling van AI is te danken aan de effectieve werking met grote taalmodellen – zie ook mijn vorige blogAandacht is alles dat nodig is’. Daardoor zijn we nu in staat om via tekst veel eenvoudiger met de computer te communiceren. Taal fungeert als communicatiemiddel om informatie te verkrijgen, de computer in actie te brengen en om te weten en begrijpen wat er gebeurt en is gebeurd. Echter, de computer zelf is steeds beter op de hoogte van waar we zijn, wat we doen en zelfs wat we van plan zijn, dankzij alle apparaten in, op en om ons heen.

In een voorbeeld vertelde Amy over de Vision Pro die via talrijke camera’s en andere sensoren al beter op de hoogte is van wat er om ons heen gebeurt dan wijzelf. Deze camera’s kunnen zelfs onze pupillen waarnemen en aan de hand van de reacties van onze pupil ‘interpreteren’ wat we zien, denken en zelfs ‘wat we zouden willen doen‘. Aangezien de pupil ongemerkt vele reacties uit onze hersenen weergeeft over wat we zien, voelen en ervaren, wordt de volgende stap na de Large Language Models aangeduid als Large Action Models. Hiermee kan de computer als een volwaardige assistent veel beter aanvoelen wat er van hem wordt verwacht. 

Biometrische data 

Met het kunnen meten en verwerken van steeds meer persoonlijke biometrische data, verkrijgen we eveneens steeds meer inzicht in onze gezondheid, levensstijl en methoden om gezond te blijven. Als mens worden we steeds nauwkeuriger gediagnosticeerd, en met de beschikbare kennissystemen zijn we steeds beter in staat om te herkennen en te verklaren wat er in en met ons lichaam gebeurt. Dit markeert de integratie van AI en alle decentrale ecosystemen van dingen om ons heen die Amy bedoelde met de kern van de ontwikkelingen in de biotechnologie. Hoewel de hoeveelheid data op het internet aanzienlijk is, is deze in principe eindig. We zien signalen dat de huidige AI-systemen aan het einde van hun verzamelingsdrang voor open internet data zijn gekomen. 

Daarentegen is de beschikbaarheid van biometrische data in principe oneindig. Daarom merken we een groeiende vraag naar al deze nieuwe biometrische data, waarmee we dankzij onze nieuwe AI-capaciteiten volkomen nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen. Dit jaar worden we overspoeld met nieuwe wearables die gebaseerd zijn op de Vision Pro, waarmee we als individu steeds meer kunnen waarnemen en ervaren, niet alleen in onszelf maar ook in onze directe omgeving. Of we hier blij mee moeten zijn, is een vraag. Maar dat het zal gebeuren, staat eigenlijk buiten kijf gezien de fascinatie van de mens voor allerlei gadgets.

Efficiency van denken

In een eerdere blog sprak ik over de hoge energie-efficiëntie van onze hersenen in vergelijking met op chips gebaseerde computers. Met slechts 20 watt aan vermogen zijn onze hersenen in staat om een exaflop aan berekeningen uit te voeren, wat overeenkomt met een miljard maal een miljard wiskundige berekeningen per seconde. Ter vergelijking: een van ’s werelds krachtigste computers, de Oak Ridge Frontier, demonstreerde laatst een exaflop aan computing, dat een momentaan vermogen van 20 megawatt vereiste. We hebben een lange weg te gaan om onze computers ook maar in de buurt van de efficiëntie van onze hersenen te brengen.

Naast de ontwikkeling van quantumcomputers is er een benadering die kijkt naar ‘Brain-Inspired Computing’. Kunnen we gebruikmaken van de slimme en vooral energiezuinige functies in onze hersenen? We weten dat hersencellen via neuronen parallel communiceren met duizenden andere neuronen en razendsnel beslissingen neemt op basis van informatie van deze naburige neuronen. Hoewel we parallelle verwerking al toepassen in de snelle computers, kan dat niet voor een vermogen van slechts 20 watt. Een andere benadering is om hersencellen te kweken en deze te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe computers. Organoid Intelligence (OI) lijkt misschien op sciencefiction, maar gebeurt al in laboratoria. Kortom, de efficiëntie van computers biedt de komende decennia nog genoeg uitdagingen.

Gen T: Van Boomers tot Gen Alpha

De immense technologische supercyclus beïnvloedt ons allen en doorkruist alle generaties, van pensionerende babyboomers zoals ik tot de generatie Alpha, zoals mijn kleinkinderen. Ik heb hier al eerder aandacht aan besteed. Iedereen wordt geconfronteerd met zowel de voordelen als de nadelen van deze gigantische supercyclus. De voordelen variëren van verbeteringen in zorg en onderwijs tot de nadelen van inbreuk op de privacy en misleidende informatie via deepfakes. Amy noemt de drijvende krachten achter deze nieuwe transformatie ‘Gen T’ – van Transformatie – en dat kan elke generatie zijn die niet alleen de voordelen van deze immense transformatie ziet, maar er ook actief aan deelneemt.

In eerdere blogs moedigde ik iedereen aan om te ‘spelen’ met de nieuwe mogelijkheden die AI en de wereld van Web3 met tokens, encryptie en verbeterde privacy en veiligheid bieden. Hoe iedereen makkelijker computers kan gebruiken, raadplegen, inzetten en daarmee slimmer, wijzer en hopelijk gelukkiger kan worden. Hoe de computer steeds beter kan fungeren als jouw persoonlijke assistent, handige vraagbaak of efficiënte werkuitbesteder. En hoe we het samen inzetten voor onze gezamenlijke toekomst. We mogen de jeugd niet verantwoordelijk houden voor onze toekomst; dat is een verantwoordelijkheid voor elke generatie. Niemand kan worden ontslagen van die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij we ook allemaal moeten streven naar het inzetten van de ‘best beschikbare techniek’ . . .

Photo: SXSW Photogallery.

——————–  ChatGPT translation ———————————

General Purpose Technologies, that’s how Amy Webb refers to the technology evolving around us at this moment. It’s as ubiquitous as electricity has become, with her now pointing to AI, ‘Connected Ecosystems of Things,’ and biotechnology. Three domains where knowledge, platforms, and humans merge. Each application on its own already signifies a tremendous revolution for humanity, but when they collaborate and reinforce each other, a ‘Technology Super Cycle’ emerges. Human and technology intertwine increasingly. We can communicate more easily with computers, while, on the other hand, computers better understand what we do, think, and sometimes even what we want. All of this unfolds in a decentralized world of digital ecosystems and devices in, on, and around us.

SXSW in Austin

Five years ago, I attended SXSW in Austin for the first time, an interactive music and film festival. Besides music and films, the event focuses on innovative developments impacting government, healthcare, society, and ethics. The goal is to see and discover, from a human perspective and creativity, what new technology is coming our way and how it will influence our way of working, living, and communicating. In her keynote last year, Amy Webb asserted that computers and the internet would become increasingly invisible. Technology wraps itself invisibly around us and becomes ’the invisible assistant’ that will be present every moment of the day.

She already called the current era ‘The Assistive Computing Era’ last year. As a renowned futurist, she is a sought-after advisor for Fortune 100 companies in her role as CEO and founder of the Future Today Institute. The trend reports she releases serve as the foundation for many companies’ strategic planning. Her involvement in the intersection of ‘Tech and Arts’ enables her to focus on the transformations it brings to the relationship between technology, humans, and society. As a science fiction enthusiast, she also collaborates closely with Hollywood writers and producers on films, TV shows, and commercials about science, technology, and the future.

Large Action Models

The rapid development of AI is attributed to our effective use of large language models around 2017 – also mentioned in my previous blog, ‘Attention is all that is needed.’ These language models now enable us to communicate much more easily with computers through text. Language serves as a means of communication to obtain information, set the computer in motion, and understand what is happening and has happened. However, the computer itself is becoming increasingly aware of where we are, what we are doing, and even what we intend to do, thanks to all the devices in, on, and around us.

In an example, Amy talked about the Vision Pro, which, through numerous cameras and other sensors, is already better informed about what is happening around us than we are. These cameras can even perceive our pupils and ‘interpret’ what we see, think, and even ‘what we would like to do’ based on our pupil’s reactions. Since the pupil silently reflects many responses from our brains about what we see, feel, and experience, moving beyond Large Language Models, the next step is referred to as Large Action Models. This allows the computer to function as a full-fledged assistant, better sensing what is expected of it.

Biometric Data

With the ability to measure and process an increasing amount of personal biometric data, we gain more insights into our health, lifestyle, and methods to stay healthy. As humans, we are becoming more accurately diagnosed, and with available knowledge systems, we are increasingly capable of recognizing and explaining what is happening in and with our bodies. This marks the integration of AI and all decentralized ecosystems of things around us, as Amy referred to as the core of developments in biotechnology. While the amount of data on the internet is significant, it is fundamentally finite. We see signs that current AI systems have reached the end of their collecting spree for open internet data.

On the other hand, the availability of biometric data is essentially infinite. Therefore, we observe a growing demand for all this new biometric data, allowing us to develop entirely new applications thanks to our new AI capabilities. This year, we are inundated with new wearables based on the Vision Pro, enabling us as individuals to perceive and experience more, not only within ourselves but also in our immediate surroundings. Whether we should be happy about this is a question. But that it will happen is essentially beyond debate, given humanity’s fascination with all sorts of gadgets.

Efficiency of Thought

In a previous blog, I discussed the high energy efficiency of our brains compared to chip-based computers. With just 20 watts of power, our brains can perform an exaflop of calculations, equivalent to a billion times a billion mathematical calculations per second. For comparison, one of the world’s most powerful computers, the Oak Ridge Frontier, recently demonstrated exaflop computing, requiring an instantaneous power of 20 megawatts. We have a long way to go to bring our computers anywhere near the efficiency of our brains.

Alongside the development of faster quantum computers, there is another approach looking at ‘Brain-Inspired Computing.’ Can we make better use of the intelligent and particularly energy-efficient functions in our brains? We know that brain cells communicate in parallel with thousands of other neurons and rapidly make decisions based on information from these neighboring neurons. Although we already apply parallel processing in fast computers, it can’t be done for a power of only 20 watts. Another approach is to cultivate brain cells and use them to develop new computers. Organoid Intelligence (OI) may sound like science fiction, but it’s already happening in laboratories. In short, the efficiency of computers presents plenty of challenges for the coming decades.

Gen T: From Boomers to Gen Alpha

The immense technological super cycle affects us all, spanning across all generations from retiring baby boomers like me to Generation Alpha, like my grandchildren. I have addressed this before. Everyone faces both the advantages and disadvantages of this enormous super cycle. The benefits range from improvements in healthcare and education to the downsides of privacy infringement and misleading information via deepfakes. Amy refers to the driving forces behind this new transformation as ‘Gen T’ – Transformation – and this can be any generation that not only sees the benefits of this immense transformation but actively participates in it.

In previous blogs, I encouraged everyone to ‘play’ with the new possibilities that AI and the world of Web3 with tokens, encryption, and improved privacy and security offer. How everyone can use, consult, and deploy computers more easily, becoming smarter, wiser, and hopefully happier. How the computer can increasingly function as your personal assistant, a handy source of information, or an efficient work delegator. And how we can deploy it together for our collective future. We should not hold the youth responsible for our future; it is a responsibility for every generation. No one can be exempt from that shared responsibility, and we all must strive to use the ‘best available technology’  . . .