Micropayments en Tokenization

In de jaren zestig voorzag futuroloog Ted Holm Nelson reeds de opkomst van het internet en bedacht concepten zoals ‘hypertext’ voor documenten en ‘micropayments’ voor computerdiensten. Een voortdurende uitdaging was – en is nog steeds – het realiseren van extreem lage transactiekosten. In de jaren negentig ontstonden initiatieven zoals X.com van Elon Musk – later PayPal – om micropayments vorm te geven. De ECB stelt dat door machines geïnitieerde geldoverboekingen voorlopig rond € 1 zullen zullen blijven kosten, maar stelt ook dat ‘echte’ micropayments pas beginnen bij 1 cent of minder. Opmerkelijk is dat de ECB hierbij geen aandacht besteedt aan tokens. Tokenisatie is immers de werkelijke game-changer in dit landschap. Het biedt betere beveiliging, verbeterde gebruikerservaringen, kostenbesparingen voor verkopers en opent de deur naar nieuwe bedrijfsmodellen. Het vormt echter ook een bedreiging voor het lucratieve verdienmodel van fiatvaluta-transacties, aangezien de huidige, arbeids- en energie-intensieve banksystemen dat technisch nooit zo goedkoop en energiezuinig kunnen aanbieden.

Microbetalingen en Cryptocurrency

Blockchain is de drijvende kracht achter digitale innovaties zoals tokenisatie, het omzetten van activa of rechten uit de echte wereld in digitale tokens. Deze techniek veroorzaakt een revolutie in traditionele bedrijfsmodellen, met meer liquiditeit, fractioneel eigendom, verbeterde veiligheid en mondiale toegankelijkheid als resultaat. Het bevordert peer-to-peer-transacties door de afhankelijkheid van traditionele financiële instellingen te elimineren, die transacties niet goedkoper kunnen maken. Het opent de weg naar de creatie van nieuwe ‘bancaire’ ecosystemen, waar kopers en verkopers rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren zonder dure tussenpersonen.

Tokenisatie van real-world activa (RWA) is een baanbrekende ontwikkeling in het Web3-ecosysteem. RWA-tokenisatie verschuift het traditionele financiële landschap ingrijpend en biedt nieuwe mogelijkheden voor investeringen en hoe we echte activa waarnemen en verhandelen. Microbetalingen hebben een revolutionaire impact op het transformeren van online transacties. In een wereld waar digitale interacties een steeds belangrijkere rol spelen, is het vermogen om naadloos kleine betalingen te doen cruciaal.

De Inefficiëntie van Microbetalingen in Fiat-valuta

Traditionele oplossingen met de huidige betalingsverwerkingstechnieken zijn veel te duur voor microbetalingen. Drie procent is het standaardtarief voor alle betalingen, waarbij het exacte bedrag soms hoger ligt. PayPal brengt bijvoorbeeld verkopers een tarief van 5% + 5 cent in rekening voor ‘microbetalingen’ van € 5 of minder. Hoewel deze kosten over het algemeen verwerkt zijn in de prijs van het product of de dienst, zijn ze extra belastend voor bedrijven. In de afgelopen jaren hebben veel blockchain-startups zich gericht op het verbeteren van microbetalingstechnologie met behulp van digitale valuta.

De opkomst van cryptocurrency is een keerpunt voor het uitvoeren van kleine transacties, vaak in fracties van een duizendste cent. Microbetalingen in cryptocurrency tillen dit idee naar nieuwe hoogten door gebruik te maken van gedecentraliseerde digitale valuta zoals Bitcoin en Ethereum. Ze bieden een snelle en veilige manier om waarde over de hele wereld over te dragen. Integratie met niet-fungibele tokens (NFT’s), gedecentraliseerde financiering (DeFi) en het Internet of Things (IoT) vertegenwoordigen de toekomstige trends van microbetalingen in cryptocurrency.

Blockchain-gebaseerde Microbetalingen doet hun intrede

Microbetalingen in cryptocurrency zijn ook universeel, wat betekent dat de inkomsten die door individuen of bedrijven over de hele wereld worden verzameld, niet worden verminderd door de hoge kosten of minimumvereisten die traditioneel worden geassocieerd met het omrekenen van fiatvaluta. Er zijn intussen tientallen blockchain-use-cases voor toepassingen die gebruikmaken van cryptocurrency-microbetalingen. Echter, microbetalingen in digitale valuta moeten nog de populariteit van fiat-microbetalingen bereiken.

Waarom is dit het geval? Bedrijven die met deze techniek beginnen, trekken niet direct een groot publiek naar hun nieuwe platform, ondanks de voordelen van een op cryptocurrency gebaseerd platform. Verkopers ontvangen sneller hun betalingen en de gecombineerde kosten kunnen worden verlaagd van 5-8% per transactie naar bijna 0%. Dit maakt de prijs voor de consument lager en/of verhoogt de inkomsten van handelaren. Daarom zien we in de praktijk nog steeds een langzame acceptatie van op cryptocurrency gebaseerde alternatieven.

De Potentie van Nieuwe Betaalkanalen

Microbetalingen in digitale valuta hebben, in tegenstelling tot microbetalingen in fiatvaluta, het potentieel om extreem goedkoop en snel te zijn. Schaalbaarheid blijft echter voor de meeste blockchain-netwerken een uitdaging. Het opschalen naar duizenden transacties per seconde is een technische uitdaging die moet worden opgelost om massale adoptie mogelijk te maken. De overgang van het extreem veilige maar tijdrovende en energie-intensieve Proof of Work (PoW) naar het lichtere Proof of Stake (PoS) helpt hierbij.

Hoewel de principes van blockchain al decennia bekend zijn – zie mijn blog ‘Wie schonk de mens blockchain?’ – blijft blockchain nog steeds een opkomende technologie. Er zijn talloze initiatieven om blockchain veilig, peer-to-peer en snel te houden. Deze bekende driehoek waarbij twee van de drie voordelen voor 100% mogelijk zijn, kan worden vergeleken met de eis dat een product goedkoop, snel ontwikkeld en van hoge kwaliteit moet zijn. Het is onmogelijk om alle drie tegelijkertijd te bereiken, dus ‘ergens’ moet een juiste balans worden geaccepteerd. Dit geldt ook voor de toepassing van zowel goedkope, veilige als snelle microbetalingen met blockchain.

Quantum Veilige Opslag

Cryptovaluta danken hun naam aan het feit dat ze zijn gebaseerd op encryptietechnieken. Cryptografie voegt pseudonimiteit en veiligheid toe aan het systeem. De ontwikkeling van quantumcomputers vormt echter een bedreiging voor de veiligheid van de huidige cryptotechnieken. Door hun snelle rekencapaciteit kunnen quantumcomputers encryptiesleutels steeds sneller ‘kraken’. Quantumveilige ontwerpen verminderen dit risico, waardoor het hoge veiligheidsniveau van blockchain behouden blijft. Er zijn inmiddels nieuwe normen en standaarden beschikbaar, zoals te lezen in mijn blog ‘Quantum veilige encryptie en data opslag’.

In het kort, het brede gebruik van microbetalingen via blockchain staat momenteel sterk in de belangstelling, en er worden regelmatig nieuwe, veilige en schaalbare oplossingen gelanceerd. Dit vormt een aanzienlijk risico voor de bestaande, zeer lucratieve betaalplatforms voor fiatvaluta, waar nog steeds 3 tot 5% provisie wordt gevraagd voor elke betaling. Er wordt zelfs gesproken over nano-payments voor pay-per-use businessmodellen, waarin betaald kan worden met een eenheid genaamd ‘Satoshi’, gelijk aan een miljardste deel van een bitcoin. Dit maakt uiterst goedkope betalingen zonder vertraging wereldwijd mogelijk.

Dust-payments

De combinatie van micro- en nano-betalingen maakt talloze transacties met ongelimiteerde blockgroottes mogelijk, allemaal gelijktijdig verwerkt tegen acceptabele tarieven. Men refereert hier soms naar als ‘dust-payments‘, een wolk van uiterst kleine betalingen die als een stofwolk door de systemen beweegt. Deze betalingen zijn eenvoudig te volgen en te beheren, en de informatie kan per weergave worden verrekend. Gebruikers betalen alleen voor wat ze consumeren, wat realtime wordt gemeten, waardoor dure accounting, batch-invoer en verdere boekhouding worden geëlimineerd. De blockchain fungeert dan als zowel het betaalsysteem als de boekhouding als de audit . . . 

Photo by pexels: Karolina Grabowska.

———————————————————–

English translation by Chat GPT:

In the 1960s, futurist Ted Holm Nelson already foresaw the rise of the internet and conceptualized ideas such as ‘hypertext’ for documents and ‘micropayments’ for computer services. A persistent challenge was – and still is – achieving extremely low transaction costs. In the 1990s, initiatives like Elon Musk’s X.com – later PayPal – emerged to shape micropayments. The ECB asserts that machine-initiated money transfers will remain around €1 for the time being but also acknowledges that ’true’ micropayments begin at 1 cent or less. Remarkably, the ECB pays no attention to tokens, which are the true game-changer in this landscape, offering enhanced security, improved user experiences, cost savings for sellers, and opening the door to new business models. However, it also poses a threat to the lucrative business model of fiat currency transactions, as current labor- and energy-intensive banking systems cannot match the cost-effectiveness and energy efficiency.

Microtransactions and Cryptocurrency

Blockchain is the driving force behind digital innovations like tokenization, the conversion of real-world assets or rights into digital tokens. This technology revolutionizes traditional business models, bringing more liquidity, fractional ownership, improved security, and global accessibility. It promotes peer-to-peer transactions by eliminating reliance on traditional financial institutions that cannot make transactions cheaper. It opens the door to creating new ‘banking’ ecosystems where buyers and sellers can interact directly without costly intermediaries.

Tokenization of real-world assets (RWA) is a groundbreaking development in the Web3 ecosystem. RWA tokenization drastically shifts the traditional financial landscape, offering new investment opportunities and changing how we perceive and trade real assets. Microtransactions have a revolutionary impact on transforming online transactions. In a world where digital interactions play an increasingly vital role, the ability to seamlessly make small payments is crucial.

Inefficiency of Microtransactions in Fiat Currency

Traditional solutions with current payment processing techniques are far too expensive for microtransactions. Three percent is the standard fee for all payments, with the exact amount sometimes higher. For instance, PayPal charges sellers a fee of 5% + 5 cents for ‘microtransactions’ of €5 or less. Although these costs are generally embedded in the product or service price, they pose an additional burden on businesses. In recent years, many blockchain startups have focused on improving microtransaction technology using digital currencies.

The rise of cryptocurrencies marks a turning point for conducting small transactions, often in fractions of a thousandth of a cent. Microtransactions in cryptocurrency elevate this concept to new heights by utilizing decentralized digital currencies like Bitcoin and Ethereum. They provide a fast and secure way to transfer value globally. Integration with non-fungible tokens (NFTs), decentralized finance (DeFi), and the Internet of Things (IoT) represent the future trends of microtransactions in cryptocurrency.

Introduction of Blockchain-based Microtransactions

Microtransactions in cryptocurrency are also universal, meaning that revenues collected by individuals or businesses worldwide are not reduced by the high costs or minimum requirements traditionally associated with converting fiat currency. There are now dozens of blockchain use cases for applications utilizing cryptocurrency microtransactions. However, microtransactions in digital currencies have yet to attain the popularity of fiat microtransactions.

Why is this the case? Companies starting with this technology do not immediately attract a large audience to their new platform, despite the advantages of a cryptocurrency-based system. Sellers receive their payments faster, and combined costs can be reduced from 5-8% per transaction to nearly 0%. This lowers the price for consumers and/or increases the earnings for traders. Therefore, we still observe a slow acceptance of cryptocurrency-based alternatives in practice.

The Potential of New Payment Channels

Microtransactions in digital currencies have the potential to be extremely cheap and fast, unlike microtransactions in fiat currency. However, scalability remains a challenge for most blockchain networks. Scaling to thousands of transactions per second is a technical challenge that must be addressed for mass adoption. The transition from the highly secure but time-consuming and energy-intensive Proof of Work (PoW) to the lighter Proof of Stake (PoS) helps in this regard.

While the principles of blockchain have been known for decades – see my blog ‘Who Gifted Humanity Blockchain?’ – blockchain is still an emerging technology. There are numerous initiatives to keep blockchain secure, peer-to-peer, and fast. This well-known triangle where two out of three benefits can be achieved 100% can be compared to the requirement that a product must be cheap, quickly developed, and of high quality. It is impossible to achieve all three simultaneously, so a proper balance must be accepted somewhere. This also applies to the application of both cheap, secure, and fast microtransactions with blockchain.

Quantum-Safe Storage

Cryptocurrencies get their name because they are based on encryption techniques. Cryptography adds pseudonymity and security to the system. However, the development of quantum computers poses a threat to the security of current cryptographic techniques. Due to their fast computing power, quantum computers can ‘crack’ encryption keys at an increasing pace. Quantum-safe designs reduce this risk, preserving the high security level of blockchain. New standards and protocols are now available, as discussed in my blog ‘Quantum-Safe Encryption and Data Storage.’

In summary, the widespread use of microtransactions via blockchain is currently receiving significant attention, and new, secure, and scalable solutions are regularly launched. This poses a considerable risk to existing, highly lucrative payment platforms for fiat currency, where a 3 to 5% commission is still charged for every transaction. There is even talk of nano-payments for pay-per-use business models, where payments can be made with a unit called ‘Satoshi,’ equivalent to one billionth of a bitcoin. This enables extremely cheap and delay-free payments worldwide.

Dust-Payments

The combination of micro and nano payments allows numerous transactions with unlimited block sizes to be processed simultaneously at acceptable rates. This is sometimes referred to as ‘dust-payments,’ a cloud of extremely small payments moving through the systems like a dust cloud. These payments are easy to track and manage, and information can be reconciled per view. Users only pay for what they consume, measured in real-time, eliminating expensive accounting, batch input, and further bookkeeping. The blockchain then serves as both the payment system and the accounting and audit functions.